کنکور آسان است

آمار
معرفی رشته ها

معرفی رشته آمار (کنکور آسان است)

معرفی رشته آمار (کنکور آسان است) ریاضی – علوم پایه >> آمار هدف هدف تربیت افرادی است كه بتوانند: الف ) به عنوان كارشناس آمار