مقالات

اصول یک برنامه ریزی خوب(کنکور آسان است)
آموزش خلاصه نویسی ادبیات و زبان فارسی(کنکور آسان است)
آموزش خلاصه نویسی دین و زندگی(کنکور آسان است)
آموزش خلاصه نویسی فیزیک (کنکور اسان است)
جمع بندی کنکور برای تجربی و ریاضی و انسانی به سبک کنکور آسان است
ایده های ذهنی شما ارزشمند هستند (کنکور آسان است)
مطالعه ی مفید با روش های کنکور آسان است
استارت کنکور از ماه های پایانی (کنکور اسان است)
اخرین درصد های قبولی مهندسی کامپیوتر98-99(کنکور آسان است)
تمرکز خود را افزایش دهید و از دوباره خوانی جلوگیری کنید ( کنکور آسان است )
رازهای مطالعه موفق برای کنکور (کنکور آسان است)
روش مرور درس های خوانده شده ( کنکور آسان است )

تـــمـاس