لیست قیمت نظام قدیم کنکور آسان است

لیست محصولات نظام قدیم کنکور اسان است

تذکر : این مطلب مربوط به لیست محصولات نظام قدیم کنکور اسان است میباشد و جهت دسترسی به لیست نظام جدید کنکور آسان است  روی همین متن کلیک کنید.

فیزیک

فیزیک استاد مسعودی

فیزیک اول vvip  با قیمت صد هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

بردار و اندازه گیری با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۵۰۰۰۰)

روش تست زنی کار و انرژی با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

مجموعه جامع دما گرما و قانون گازها دهم با قیمت هفتاد هزار تومان(۷۰۰۰۰)

روش تست زنی دما گرما قانون گازها دهم با قیمت هفتاد و پنج هزار تومان(۷۵۰۰۰)

فشار و چگالی   vvip  سال دوم با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

القا و الکترو مغناطیس جدید  با قیمت صد و شصت هزار تومان(۱۶۰۰۰۰)

خازن و مدارهای الکتریکی با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

روش تست زنی ساکن مسعودی با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

روش تست زنی القا و الکترو مغناطیس مسعودی با قیمت نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

روش تست زنی خازن مسعودی با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

روش تست زنی مدار مسعودی با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

روش تست زنی حرکت شناسی با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

روش تست زنی حرکت دایره ای با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

حرکت شناسی جدید با قیمت صد و هشتاد هزار تومان(۱۸۰۰۰۰)

دینامیک جدید مسعودی با قیمت صد و پنج هزار تومان(۱۰۵۰۰۰)

حرکت نوسانی  با قیمت صد و پنجاه هزار تومان(۱۵۰۰۰۰)

امواج مکانیکی با قیمت نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

صوت و امواج الکترو مغناطیسی با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

فیزیک اتمی و هسته ای با قیمت هفتاد و پنج هزار تومان(۷۵۰۰۰)

جمع بندی فیزیک پایه با قیمت دویست و هشتاد هزار تومان(۲۸۰۰۰۰)

ریاضی

ریاضی استاد مسعودی

دنباله و استلزام با قیمت هشتاد هزار تومان(۸۰۰۰۰)

حد جدید  با قیمت  صد و پنج هزار تومان(۱۰۵۰۰۰)

مجانب ونگاهی به رسم نمودار با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

انالیز ترکیبی با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

احتمال با قیمت نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

روش تست زنی پیوستگی با قیمت بیست هزار تومان(۲۰۰۰۰)

نظریه معادلات و سهمی  با قیمت نود و پنج هزار تومان(۹۵۰۰۰)

نامعادلات(جبری ، قدر مطلق، ترکیبی ) با قیمت چهل هزار تومان(۴۰۰۰۰)

مشتق vvip   با تخفیف صد و چهل هزار تومان(۱۴۰۰۰۰)

مشتق ۲ vvip   با قیمت پنجاه هزار تومان(۵۰۰۰۰)

مشتق ۳ vvip  با قیمت صد و بیست هزار تومان(۱۲۰۰۰۰)

انتگرال ، سری نمودار ، روابط مثلثاتی ، با قیمت صد و بیست هزار تومان(۱۲۰۰۰۰)

تکنیک های توابع نمایی و لگاریتم با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

مثلثات  با قیمت صد و بیست هزار تومان(۱۲۰۰۰۰)

تابع جامع  با قیمت صد هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

روش تست زنی هندسه ۱ پنجاه هزار تومان(۵۰۰۰۰)

روش تست زنی مثلثات شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

قدر مطلق و جز صحیح با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

ماتریس با قیمت پنجاه هزار تومان(۵۰۰۰۰)

هندسه مختصاتی با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

روش تست زنی تساعد حسابی با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

روش تست زنی تصاعد هندسی با قیمت  چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

روش های تست زنی امار مسعودی با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

روش تست دیفرانسیلی ، ریاضی پایه ، امار و مدل سازی  با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

جمع بندی بسته ۱  با قیمت صدو بیست هزار تومان (۱۲۰۰۰۰)

جمع بندی بسته ۲ با قیمت صد و بیست هزار تومان(۱۲۰۰۰۰)

جمع بندی بسته ۳ با قیمت صد و شصت و پنج هزار تومان(۱۶۵۰۰۰)

جمع بندی بسته چهار با قیمت صد و ده هزار تومان(۱۱۰۰۰۰)

جمع بندی بسته پنج با قیمت  نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

جمع بندی دو روزه بسته ۱  با قیمت صد و پنج هزار تومان(۱۰۵۰۰۰)

جمع بندی دو روزه بسته ۲ با قیمت صد و پنج هزار تومان(۱۰۵۰۰۰)

کتاب پانصد و چهل تست ریاضی شیرنگی با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

 مقاله پیشنهادی {   مزایا و معایب پشت کنکور ماندن }

شیمی

شیمی استاد عارف ربیعیان ربیعیان

بیشتر بخوانید!
کاهش استرس با روش آرام سازی عضلانی

شیمی دوم فصل ۱- ۴ ربیعیان با قیمت صدو پنجاه هزار تومان(۱۵۰۰۰۰)

کربن و ترکیبات الی شیمی دوم با قیمت پنجاه هزار تومان(۵۰۰۰۰)

استوکیومتری با قیمت صد و پانزده هزار تومان(۱۵۰۰۰)

ترمودینامیک با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

اموزش محلول با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

جمع بندی شیمی دوم و سوم با قیمت صدو بیست هزار تومان(۱۲۰۰۰۰)

جمع بندی شیمی چهارم  با قیمت هشتاد هزار تومان(۸۰۰۰۰)

سنتیک با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

تعادل با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

اسید باز با قیمت صد با قیمت صد و بیست هزار تومان(۱۲۰۰۰۰)

الکتروشیمی با قیمت صد و بیست هزار تومان(۱۲۰۰۰۰)

محاسبات ریاضی در شیمی  با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

ادبیات و زبان فارسی

ادبیات استاد احمدی

قرابت منفی  با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

قرابت مثبت با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

قرابت معنایی منفی  با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

قرابت مثبت سوم  با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

قرابت مثبت پیش ، با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

تاریخ ادبیات  با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

جزوه ادبیات استاد احمدی  با قیمت هفتاد و پنج هزار تومان(۷۵۰۰۰)

جزوه زبان فارسی با قیمت  با قیمت پنجاه هزار تومان(۵۰۰۰۰)

روش های تست زنی واژگان با قیمت  سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

واژگان و املا دوم استاد احمدی و ابان  با قیمت چهل هزار تومان(۴۰۰۰۰)

واژگان و املا سوم با قیمت صد هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

ارایه دوم با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

ارایه سوم استاد احمدی و ابان با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

جمع بندی دو روزه ادبیات صد هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

همایش فوق حرفه ای قرابت معنایی با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

جمع بندی واژگان ادبیات با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

 استاد ابان

ارایه ادبی جامع دکتر ابان و محبوبی با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

فارسی هشتم  با قیمت صد و بیست و پنج هزار تومان(۲۵۰۰۰)

زبان فارسی با قیمت صد و پنج هزار تومان(۱۰۵۰۰۰)

زبان فارسی پیشرفته استاد احمدی و استاد ابان با قیمت پنجاه هزار تومان(۵۰۰۰۰)

ادبیات سوم خط به خط با قیمت صد و پنجاه هزار تومان(۱۵۰۰۰۰)

ادبیات دوم استاد احمدی و ابان  با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

آموزش ادبیات پیش با قیمت صد و سی پنج هزار تومان(۱۳۵۰۰۰)

جمع بندی ادبیات کنکور  با قیمت صد و هشتاد هزار تومان(۱۸۰۰۰۰)

دکتر تجبر

ادبیات سوم دکتر تجبر با قیمت صد و پنج هزار تومان(۱۰۵۰۰۰)

استاد محبوبی

ادبیات پیش دانشگاهی با قیمت صد و چهل هزار تومان(۱۴۰۰۰۰)

خلاقیت شعری با قیمت پنجاه هزار تومان(۵۰۰۰۰)

مقاله پیشنهادی {  معرفی همه رشته های  }

زیست

استاد مهدی شیخی

ژنتیک مندلی ۳ سال  با قیمت صد و پنج هزار تومان(۱۰۵۰۰۰)

جمع بندی کنکور  با قیمت صد و پنج هزار تومان(۱۰۵۰۰۰)

روش های تست زنی زیست دوم با قیمت صد و سی پنج هزار تومان(۱۳۵۰۰۰)

همایش زیست سال دوم با قیمت  صد هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

زیست سوم vvip  با قیمت صد و بیست هزار تومان(۱۲۰۰۰۰)

روش های تست زنی زیست سوم  با قیمت هشتاد هزار تومان(۸۰۰۰۰)

زیست پیش ۱ با قیمت  هشتاد هزار تومان(۸۰۰۰۰)

زیست پیش ۲ شیخی vvip  با قیمت هفتاد هزار تومان(۷۰۰۰۰)

روش های تست زنی زیست پیش ۱ با قیمت هفتاد و پنج هزار تومان(۷۵۰۰۰)

روش های تست زنی زیست پیش ۲ با قیمت هفتاد و پنج هزار تومان(۷۵۰۰۰)

جمع بندی زیست ۹۵  با قیمت هفتاد و پنج هزار تومان(۷۵۰۰۰)

قید نامه زیست با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

همایش زیست سال سوم شیخی با قیمت هفتاد هزار تومان(۷۰۰۰۰)

زیست گیاهی سال ۲-۳-۴ با قیمت صد و سی پنج هزار تومان(۱۳۵۰۰۰)

استاد هژیر امیری

همایش ۳ روزه دوم و سوم امیری با قیمت صد و ده هزار تومان(۱۱۰۰۰۰)

گیاهی با قیمت  صد و ده هزار تومان(۱۱۰۰۰۰)

دکتر فرخ دادگستری

گیاهی جامع دادگستری از پایه تا کنکور با قیمت صد و پنج هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

بیشتر بخوانید!
معرفی رشته عمران روستایی (کنکور آسان است)

ژنتیک فوق حرفه ای (میوز و میتوز) با قیمت  سی هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

ژنتیک فوق حرفه ای (مندلی –گیاهی ) با قیمت پنجاه هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

ژنتیک فوق حرفه ای (پروتئین و……..) با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

ژنتیک بخش چهارم (تئوری ژنتیک) با قیمت صد و پنج هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

مهم   =   مقاله پیشنهادی  {  قبل از خرید حتما تعیین سطح شوید  }

استاد هژیر امیری

زیست سوم هژیر و مکری ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۱۱ با قیمت صد و بیست هزار تومان(۱۲۰۰۰۰)

زیست سال دوم دکتر امیری و قریشی  با قیمت صد و پانزده هزار تومان(۱۱۵۰۰۰)

روش تست زنی زیست دوم  امیری ۳-۱ با قیمت  نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

روش تست زنی دوم امیری ۸-۴  با قیمت صد و هشتاد هزار تومان(۱۸۰۰۰۰)

استاد حبیبی

زمین شناسی سوم با قیمت پنجاه هزار تومان(۵۰۰۰۰)

استاد محمد حسینی نیا

زیست سوم حسینی نیا با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

کتاب های مرتبط با زیست

کتاب ۹۰۰ تست زیست با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

زبان

استاد شهراد محجوبی

زبان اول  با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

زبان دوم با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

لغات سوم با قیمت چهل هزار تومان(۴۰۰۰۰)

لغات چهارم با قیمت هشتاد هزار تومان(۸۰۰۰۰)

گرامر با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

گرامر جدید با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

کلوز تست با قیمت نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

ریدینگ با قیمت نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

واژگان سوم vvip  محجوبی باقیمت صد و بیست هزار تومان(۱۲۰۰۰۰)

آموزش خط به خط زبان پیش با قیمت صد و چهل هزار تومان(۱۴۰۰۰۰)

استاد امیر دانش زاده

تکنیک های فوق حرفه ای ریدینگ دانش زاده با قیمت صد و پنج هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

روش تست زنی کلوز تست با قیمت  هفتاد و پنج هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

روش تست زنی گرامر با قمیت چهل و پنج هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

روش های تست زنی واژگان کلیدی دانش زاده با قیمت صد و سی و پنج هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

استادحمیدرضا محبوبی

روش های تست زنی ریدینگ محبوبی با قیمت پنجاه هزار تومان(۵۰۰۰۰)

جمع بندی محبوبی با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

روش های تست زنی گرامر با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

کلوز محبوبی با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

اموزشی گرامر محبوبی با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

روش تست واژگان با قیمت هفتاد و پنج هزار تومان(۷۵۰۰۰)

همایش گرامر کنکور با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

جمع بندی کنکور با قیمت صد و پنج هزار تومان(۱۰۵۰۰۰)

مقاله پیشنهادی {  آخرین نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های صنعتی کشور ۹۶-۹۷   }

دین و زندگی

استاد حسین احمدی

دین و زندگی دوم استاد احمدی شانزده درس با قیمت صد و شصت هزار تومان(۱۶۰۰۰۰)

خلاقیت در دینی دوم درس ۱ تا ۷ با قمیت صد و پنج هزار تومان(۱۰۵۰۰۰)

دین و زندگی سوم استاد احمدی شانزده درس با قیمت صد و شصت هزار تومان(۱۶۰۰۰۰)

دین و زندگی پیش استاد احمدی با قیمت صد و پنجاه هزار تومان(۱۵۰۰۰۰)

دینی اسان است سال چهارم درس ۱ تا ۳ با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

دینی اسان است سال چهارم درس ۴ تا ۶ با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

روشت تست زنی دینی دوم ۱ تا ۳  با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

خلاقیت در دینی دوم درس ۸-۱۶  با قیمت صد و سی و پنج هزار تومان(۱۳۵۰۰۰)

دینی اسان پیش ۷- ۱۰ با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

جمع بندی دینی با قیمت صد و هشتاد هزار تومان(۱۸۰۰۰۰)

عربی

استاد حسین احمدی

روش های تست زنی عربی ۱ جدید با قیمت چهل و پنج هزار تومان(۴۵۰۰۰)

متمم عربی برتر با قیمت صد و سی وپنج هزار تومان (۱۳۵۰۰۰)

عربی برتر با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

عربی صد در صد با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

آسان اموز واژگان عربی با قیمت نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

مفعول فیه با قیمت چهل هزار تومان(۴۰۰۰۰)

بیشتر بخوانید!
حذفیات منابع کنکور 99

مفعول مطلق  با قیمت چهل هزار تومان(۴۰۰۰۰)

مبحث حال با قیمت چهل هزار تومان(۴۰۰۰۰)

مبحث تمییز (روش تست زنی منصوبات) با قیمت چهل هزار تومان(۴۰۰۰۰)

مبحث منادا با قیمت چهل هزار تومان (۴۰۰۰۰)

مبحث مستثنی با قیمت چهل هزار تومان (۴۰۰۰۰)

جمع بندی عربی کنکور استاد با قیمت صد و چهل هزار تومان(۱۴۰۰۰۰)

Dvd درک مطلب با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

۳۰۰ تست عربی با قیمت چهل هزار تومان(۴۰۰۰۰)

کتاب ها

کتاب درک مطلب با قیمت سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

کتاب ترجمه تعریب با قیمت چهل هزار تومان(۴۰۰۰۰)

استاد داوطلب

عربی ۱ با قیمت شصت هزار تومان(۶۰۰۰۰)

عربی ۲ با قیمت  صد هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

استاد ساداتی

عربی سوم کامل با قیمت صد و بیست هزار تومان(۱۲۰۰۰۰)

دروس انسانی

استاد محبوبی

جامعه شناسی دوم با قیمت هشتاد هزار تومان(۸۰۰۰۰)

جامعه شناسی سوم با قیمت پنجاه هزار تومان(۵۰۰۰۰)

روش تست زنی منطق سوم با قیمت چهل هزار تومان(۴۰۰۰۰)

منطق vvip  محبوبی با قیمت صد و ده هزار تومان(۱۱۰۰۰۰)

فلسفه سوم  با قیمت پنجاه هزار تومان(۵۰۰۰۰)

فلسفه پیش محبوبی با قیمت نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

استاد احمدی

آسان اموز واژگان عربی دهم انسانی  با قیمت چهل هزار تومان(۴۰۰۰۰)

استاد جوکار

عربی سال دوم انسانی با قیمت  سی هزار تومان(۳۰۰۰۰)

استاد ساداتی

عربی سال سوم ساداتی با قیمت صد و پنجاه هزار تومان(۱۵۰۰۰۰)

استاد ابان

تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱ با قیمت نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

سبک شناسی متون  ادبیات انسانی  با قیمت پنجاه هزار تومان(۵۰۰۰۰)

عروض و قافیه  با قیمت صد هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

تاریخ ادبیات ایران وجهان ت۲ با قیمت  نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

ادبیات سوم انسانی با قیمت نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

جمع بندی و روش تست تاریخ ادبیات ۱ و ۲  با قیمت نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

علوم و فنون دهم  با قیمت هفتاد و پنج هزار تومان(۷۵۰۰۰)

استاد صفری

تاریخ ایران و جهان (۱) دوم با قیمت صد هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

تاریخ ایران و جهان (۲) سوم با قیمت صدو پنجاه هزار تومان(۱۵۰۰۰۰)

تاریخ شناسی چهارم  با قیمت صد هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

استاد داوطلب

روش تست زنی ۷ کتاب انسانی  با قیمت صد و بیست هزار تومان

علوم اجتماعی  با قیمت صد هزار تومان(۱۰۰۰۰۰)

استاد حبیبی

ریاضیات انسانی ۳ حبیبی  با قیمت نود هزار تومان(۹۰۰۰۰)

استاد حاجی لر

اقتصاد دهم  با قیمت دویست و ده هزار تومان(۲۱۰۰۰۰)

آلفا

صوتی ۱ و ۲ استاد احمدی با قیمت ده هزار تومان(۱۰۰۰۰)

تصویری ۱ و ۲ استاد احمدی با قیمت ده هزار تومان(۱۰۰۰۰)

تجسم خلاق با قیمت پنج هزارتومان(۵۰۰۰)

جزوه تمرینات تند خوانی  با قیمت ده هزار تومان(۱۰۰۰۰)

جزوه برنامه ریزی با قیمت ده هزار تومان(۱۰۰۰۰)

موفقیت برنامه ریزی + کتاب ب استاد احمدی با قیمت پنجاه هزار تومان(۵۰۰۰۰)

کتاب ها ی انسانی

تمرین های عربی دهم انسانی با قیمت چهل هزار تومان(۴۰۰۰۰)

سعی شد که تمام پرسش های ذهنی شما راجع به لیست قیمت محصولات کنکور آسان است پاسخ داده شود اما اگر باز هم سوالی در مورد لیست قیمت محصولات یا سطح علمی محصولات و حتی در مورد خدمات و  پشتیبانی و مشاوره برنامه ریزی موسسه کنکور آسان است داشتید با شماره  های زیر تماس بگیرید

۰۳ ۵۷ ۱۹۶ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید و یا اگر خواستید که لیست قیمت محصولات را بصورت یکجا و pdf  در اختیار داشته باشید عبارت { لیست قیمت کنکور آسان است } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۶۵۷۰۳ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبار کنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید . جهت عضویت در کانال و پیج کنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره   ۰۹۱۲۱۹۶۵۷۰۳ پیامک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×