شش راهكار برای رهايی از افكار منفی

شش راهکار برای رهایی از افکار منفی

شش راهکار برای رهایی از افکار منفی

شش راهکار برای رهایی از افکار منفی

✔️ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﯿﺪ

🔻ﻣﺎ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﻼ‌ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﺶ ﮔﺎﺭﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺧﻤﺎﻥ ﺑﮑﺸﺪ.

مطلب پیشنهادی : چگونه از خستگی رهایی یابیم؟

موقعیت های افکار منفی را شناسایی کنید

🔻ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩتان ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺴﻤﻮﻡ، روابط ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺭﻃﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.

ابتدا این سوال ها را از خود بکنید 

 

شش راهکار برای رهایی از افکار منفی

🔻 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ افراد ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ ﺧﻄﻮﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:

 

🔻ﺁﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ، ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ؟

🔻ﺁﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭشﺩﻟﯿﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

🔻ﺍﺯ ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﻭﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ

شش راهکار برای رهایی از افکار منفی
        شش راهکار برای رهایی از افکار منفی

شش راهکار برای رهایی از افکار منفی

 

مطلب پیشنهادی : کنکور بدون استرس را تجربه کنید ( کنکور آسان است )

🔻ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﻭ ﺟﻤﻼ‌ﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ:

🔻ﻣﻦ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺑﺪ ﺷﺎﻧﺴﻢ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ، ﻓﮑﺮﻫﺎﯼ ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ.

🔻ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ.

🔻ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺩﯾﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

شش راهکار برای رهایی از افکار منفی

 

مطلب پیشنهادی :خلاصه ­نویسی علمی به سبک کنکور اسان است

✔️ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﺪ

🔻ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﯾﺎ ﯾﺄﺱ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﺪ. ﻣﺜﻼ‌ ﺍﮔﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﺪ، ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﯾﺪ، ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

🔻ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﻋﯽ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ!

شش راهکار برای رهایی از افکار منفی

 

مطلب پیشنهادی : برای خرید دی وی دی ها حتما باید تعیین سطح شوید { مهندس امیر مسعودی }

✔️ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﻠﻮﻍ ﮐﻨﯿﺪ

🔻ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ، ﭘیش داﻭﺭﯼ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ.

🔻ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ، ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ.

شش راهکار برای رهایی از افکار منفی

 

 

جهت دریافت محصولات کنکور آسان است و مشاوره و برنامه ریزی با شماره های

۵۰۹۰ ۱۹۷۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارت { عربی استاد احمدی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنیدو از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها،اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید . جهت عضویت در کانال و پیج کنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره  ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید.

برای دریافت مقالات و محصولات تخصصی مخصوص

پایه های دهم ، یازدهم ، دوازدهم به سایت کنکور ۹۵ مراجعه کنید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس