Tag Archives: برنامه ریزی جمع بندی کنکور

برنامه ریزی ۵۶ روزه

برنامه ریزی ۵۶ روزه

هرچه به کنکور نزدیکتر میشویم شرایط نیز پیچیده تر میشود . این شرایط چه برای دانش آموز و چه برای مشاوری که قرار است به دانش آموز برنامه ریزی بدهد… Read more »