کنکور آسان است

مقالات

زیست شناسی دکتر مهدی شیخی
اضطراب و استرس کنکور
هر دانش آموز چقدر به خواب نیاز دارد؟
چرا باید درس هر روز را در همان روز بخوانیم   کنکور۹۹
روش صحیح مطالعه زبان  اوج یادگیری
جدیدترین تدریس امیر مسعودی احتمال نظام جدید { جامع دهم ، یازدهم ، دوازدهم }
تکنیک تست زدن با دو خودکار جهت رفع مشکل تست زنی
برنامه ریزیم چطوری باشه تا تفریح و استراحت هم داشته باشم
روش صحیح مطالعه دینی
روش صحیح مطالعه ادبیات
روش صحیح مطالعه زیست    نظام جدید کنکور۹۹
تکنیک ضربدر منها راه حلی برای مدیریت زمان کنکور

تـــمـاس