کنکور آسان است

مقالات

جدیدترین تدریس امیر مسعودی احتمال نظام جدید { جامع دهم ، یازدهم ، دوازدهم }
تکنیک تست زدن با دو خودکار جهت رفع مشکل تست زنی
برنامه ریزیم چطوری باشه تا تفریح و استراحت هم داشته باشم
روش صحیح مطالعه دینی
روش صحیح مطالعه ادبیات
روش صحیح مطالعه زیست    نظام جدید کنکور۹۹
تکنیک ضربدر منها راه حلی برای مدیریت زمان کنکور
روش صحیح مطالعه ریاضی
روش صحیح مطالعه فیزیک
روش صحیح مطالعه شیمی
برنامه ریزی برای ماه پایانی تابستان
وقفه انداختن ها را حذف کنید

تـــمـاس