کنکور آسان است

مقالات

هر دانش آموز چقدر به خواب نیاز دارد؟
چرا باید درس هر روز را در همان روز بخوانیم   کنکور۹۹
روش صحیح مطالعه زبان  اوج یادگیری
جدیدترین تدریس امیر مسعودی احتمال نظام جدید { جامع دهم ، یازدهم ، دوازدهم }
تکنیک تست زدن با دو خودکار جهت رفع مشکل تست زنی
برنامه ریزیم چطوری باشه تا تفریح و استراحت هم داشته باشم
روش صحیح مطالعه دینی
روش صحیح مطالعه ادبیات
روش صحیح مطالعه زیست    نظام جدید کنکور۹۹
تکنیک ضربدر منها راه حلی برای مدیریت زمان کنکور
روش صحیح مطالعه ریاضی
روش صحیح مطالعه فیزیک

تـــمـاس