مقالات

به سوالاتی که شک دارم در آزمون جواب بدهم یا نه؟
تدریس دروس پایه دوازدهم در تابستان
قبل از آزمون های آزمایشی چکار باید بکنیم
توصیه های مهم برای روز کنکور
دو هفته به کنکور مانده چه کارهایی انجام دهم
زدن تست زمان‌دار
افزایش سرعت تست زنی
مطالعه مطالب خوانده شده در آزمون پیش رو
چگونه جمع بندی کنیم
اهمیت خلاصه نویسی
اصول اصلی و صحیح آزمون دادن
چگونه از خستگی رهایی یابیم؟